Ustanovitelji2019-03-20T16:54:26+00:00

Ustanovitelji

USTANOVITELJI

Miha Trampuž je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1974), kjer je pridobil tudi naziv magister prava (LLM, 1987) in doktor prava (LLD, 1995). Eno leto je bil znanstveni raziskovalec na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno patentno, konkurenčno in avtorsko pravo v Münchnu (danes Inštitut Maxa Plancka za inovacije in konkurenco). Poklicno je bil med drugim civilni sodnik na Občinskem sodišču v Ljubljani in strokovni sodelavec na Vrhovnem sodišču Slovenije. V letih 1990 – 2010 je bil Vodja pravne pisarne v Avtorski agenciji za Slovenijo, kjer nadaljuje svoje delo kot pravni svetovalec. Več let je zastopal Slovenijo v Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi (WIPO, vključno z diplomatsko konferenco leta 1996, na kateri sta bili sprejeti obe WIPO konvenciji WCT in WPPT; ter z diplomatsko konferenco za Konvencijo o avdivizualnih izvedbah), v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), v Evropski komisiji in v Svetu Evrope. Med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije leta 2008 je dr. Trampuž predsedoval Delovni skupini Avtorska pravica (27 držav članic) pri Sveta EU in zastopal EU in njene države članice v WIPO.

Vodil je priprave in bil glavni pisec osnutkov zakonov s področja avtorskega prava v Sloveniji, Kosovu, Črni gori, Armeniji. Imel je predavanja v omenjenih in številnih drugih državah.

Njegova bibliografija obsega več knjig in številne članke s tega področja doma in v tujini. – Knjige: npr. Avtorsko pravo in likovna umetnost, 1996, 259 s.; Avtorsko pravo, 2000, 171 s.; Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, 2007, 176 s. – Članki: npr. Das neue Urheberrecht in Slowenien-eine europäische Landschaft stellt sich vor, GRUR Int. 1995, 10, p. 766; Slovenia enacts strong Copyright protection, World Intellectual Property Report, 1996 (10), No 1, p. 29; La voie d’une réglementation entierement nouvelle, en particulier en Europe centrale et orientale-l’exemple dela Slovénie, ALAI Berlin 1999, p. 339-354; Examples and problems of Copyright enforcement, International Company and Commercial Law Review, 2002, p. 174; Comments on Slovenian and European Copyright Law  (in European Copyright Law, A Commentary Edited by Michel Walter and Silke von Lewinski, Oxford University Press, 2010); Copyright in the Information Society – Slovenia (in Copyright in the Information Society, A guide to national implementation of the European Directive, Edited by Brigitte Lindner and Ted Shapiro, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 499-515); Balancing Copyright – A survey of national approaches, Slovenia, edited by Reto M. Hilty and Sylvie Nérisson, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Springer 2012; An oracle on european copyright exhaustion, Revue internationale du droit d’auteur (RIDA) n° 249, Juillet 2016, p. 154 – 255.

Prof. dr. Gorazd Trpin je eden vodilnih pravnih in upravnih nacionalnih in mednarodno uveljavljenih strokovnjakov na področju upravnega prava, javne uprave in upravnih postopkov. Diplomiral (1974) in doktoriral (1984) je na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistriral pa na Pravni fakulteti v Beogradu (1981). Od leta 1985 do leta 1997 je bil direktor Inštituta za javno upravo, v obdobju pridruževanja Slovenije EU je bil v letih 1997 do 2000 državni sekretar za razvoj in organizacijo javne uprave, kjer je vodil projekt reforme javne uprave v Sloveniji. Leta 2001 je ustanovil Inštitut za upravno pravo, kjer deluje še danes. Več kot 40 let je predaval na Pravni fakulteti v Ljubljani, kot gostujoči profesor pa na Fakulteti za evropske in državne študije, Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za upravo in Ekonomski fakulteti ter na Pravni fakulteti v Zagrebu. S temi fakultetami sodeluje še danes.

Njegov znanstveni in strokovni opus zajema več kot štiristo bibliografskih enot. Ima tudi zelo bogate praktične izkušnje. V svoji dosedanji karieri je vodil ali sodeloval pri številnih projektih Evropske Unije, Vlade RS ter drugih institucij na področju javne uprave. Njegovi najpomembnejši evropski projekti so: Institutional and Regulatory Study for the Electricity SUB-sector in Slovenia, Public Administration Reform in Montenegro PARIM, System Review of Public Administration Institutions of Bosnia and Herzegovina, Public administration reform in Serbia-PARIS, DIAL-Technical Assistance for the Preparation & Implementation of Administrative Legislation in Serbia, Project on drafting of Administrative Procedure Act of Republic of Croatia, Capacity Building Human Resources Management Agency and Line Ministries PARIM – CB in Montenegro, PARCO Capacity Building of the Office of the Coordinator for Public Administration Reform in Bosnia and Herzegovina, Transposition of EU Legislation into the Legal System of Bosnia and Herzegovina, Support to more efficient, effective and modern operation and functioning of the Administrative Court in Skopje, Macedonia and Project Lex: Analysis of protection and development of the national communities in Italy and Slovenia. V okviru švicarsko-slovenskega sodelovanja pa je bil tudi vodja projekta M.A.S.T.E.R., ki je bil uvodni in podporni projekt k projektu Reforma javne uprave v Sloveniji.

V času svojega delovanja kot državni sekretar za razvoj in organizacijo državne uprave je bil vodja evropskega projekta Reforma javne uprave v Sloveniji, ki je vseboval več kot trideset različnih podprojektov. Med domačimi projekti gre izpostaviti predvsem projekte, katerih rezultat so bili predlogi Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o upravnem sporu, Zakona o visokem šolstvu, Zakona o gradbeni inšpekciji, Zakona o računskem sodišču, Zakona o varuhu človekovih pravic in Zakona o gospodarskih javnih službah. Prof. dr. Gorazd Trpin je tudi avtor številnih pravnih mnenj in pravnih ekspertiz, ki jih je izdelal za potrebe različnih institucij s področja javnega prava, kakor tudi za organizacije s področja gospodarstva. V krog njegovih aktivnosti pa sodi tudi pravno svetovanje pri oblikovanju različnih strategij in organizacijskih rešitev subjektov javnega kakor tudi zasebnega prava.

Dr. Marko Hočevar je eden vodilnih ekonomskih strokovnjakov in specialist na področju oblikovanja računovodskih informacij za poslovodsko odločanje. Diplomiral (1987) je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer se je nato zaposlil kot stažist raziskovalec. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1990) je pod mentorstvom dr. Ivana Turka tudi magistriral na temo “Revidiranje internih kontrol v podjetju” in doktoriral (1994) na temo “Oblikovanje računovodskih informacij za poslovodsko nadziranje po mestih odgovornosti”. V naziv docenta je bil izvoljen novembra 1995. Leta 2000 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje računovodstva. Leta 2005 pa je bil izvoljen za rednega profesorja.

Raziskovalno se ukvarja s problematiko oblikovanja informacij za poslovodsko odločanje. Je avtor številnih strokovnih knjig, učbenikov in člankov. Ukvarja se  s svetovalnim delom in je oziroma je bil član več nadzornih svetov (Telekom, d,d., Elan, d.o.o., Lip Bled, d.d., BPT Tržič, d.d., Mladinska knjiga Trgovina, d.d.). Med njegovimi številnimi deli gre izpostaviti predvsem naslednja: Sinergijski učinki enotnega zbiranja nadomestil pri uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic, 2014; Metodologija za evidentiranje, ugotavljanje in obračun upravičenih stroškov in izpadlih prihodkov povezanih z organizacijo in izvajanjem železniškega prometa v času izvajanja sanacije in ponovne vzpostavitve električne vleke na odseku proge Borovnica – Pivka, 2016; Ekonomska analiza upravičenosti popusta oziroma razlike v višini nadomestila za istovrstne uporabnike glede na operativne stroške kolektivne organizacije; Izdelava ekonometričnega modela za določanje cen vozovnic v JPP, 2011; Analiza stroškov in koristi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa v republiki Sloveniji,2011; zdelava investicijske dokumentacije za projekt mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, 2016.

Branko Oman je strokovnjak na področju avtorskega prava. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, podiplomsko specializacijo iz avtorskega prava je opravil na Pravni fakulteti v Zagrebu in na Univerzi Maurice Schumann v Strasbourgu.

Ima bogate delovne izkušnje s področja varstva avtorskih pravic. Od leta 1984 do leta 2011 je deloval kot direktor Avtorske agencije za Slovenijo, od leta 2011 dalje pa kot njen prokurist.

Sodeloval je v delovni skupini, ki je pripravila osnutek Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995, je soavtor Komentarja zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Založba GV, 1997) ter udeleženec številnih mednarodnih konferenc in simpozijev s področja avtorskih pravic (WIPO, CISAC, IFRRO) .

Predaval je študentom ALUO in na številnih seminarjih s področja avtorskega prava in s področja obdavčitve avtorskih honorarjev.